produkty największych marek w gorących cenach...

52 385 90 93

zadzwoń do nas!

do kasy suma: 0,00 zł

Producenci

Newsletter

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego plusagdrtv.pl.

 

 1. DEFINICJE
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 3. ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 5. PRZEDMIOT TRANSAKCJI
 6. DOSTAWA
 7. PŁATNOŚĆ
 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 9. GWARANCJE I REKLAMACJE
 10. RECYKLING
 11. DANE OSOBOWE
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • HASŁO - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
 • KLIENT - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
 • KODEKS CYWILNY - ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 • KONSUMENT - osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodowa.
 • KONTO ( KONTO KLIENTA) - podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in. informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym
 • PRODUKT - rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
 • REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego
 • REJESTECJA - jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie sklepu
 • SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.plusagdrtv.pl za pośrednictwem, którego klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usługi elektronicznej
 • SPRZEDAWCA – firma PLUS AGD RTV S.J. A.D.P. PRZYTARSCY 89-100 Nakło nad Notecią, Pl. Konopnickiej 6, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki NIP 558-15-14-647, REGON , adres poczty elektronicznej sklep@plusagdrtv.pl, numer telefonu 534 980 015 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora)
 • STRONA - Usługodawca, Sprzedawca lub Klient
 • UMOWA SPRZEDAŻY ( UMOWA)- umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego
 • USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego
 • USŁUGODAWCA - firma PLUS AGD RTV S.J. A.D.P. PRZYTARSCY 89-100 Nakło nad Notecią, Pl. Konopnickiej 6, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki NIP 558-15-14-647, REGON , adres poczty elektronicznej sklep@plusagdrtv.pl, numer telefonu 534 980 015 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora
 • ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży produktu i określające istotne jej warunki

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 • Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.plusagdrtv.pl
 • Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną ( Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 ze zm. ), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie Internetowym
 • Sklep Internetowy plusagdrtv.pl prowadzony jest przez firmę PLUS AGD RTV S.J. A.D.P. PRZYTARSCY 89-100 Nakło nad Notecią, Pl. Konopnickiej 6, wpisaną do CEIDG NIP 558-15-14-647, REGON adres www.plusagdrtv.pl, kontakt sklep@plusagdrtv.pl, tel. 534 980 015.
 • Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego plusagdrtv.pl następujące usługi elektroniczne:

- Konto Klienta w Sklepie Internetowym

- Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie zamówienia.

 • Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

- Komputer z dostępem do internetu

- Dostęp do poczty elektronicznej

- Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli

- Przeglądarka internetowa ( Internet Explorer w wersji 7.o lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; Google Chrome w wersji 8 lub nowszej)

 • Klienta obowiązuje zakaz dostarczenia treści o charakterze bezprawnym
 • Klient zobowiązany jest do wprowadzenia danych zgodnych za stanem faktycznym
 • Klient obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej usługi elektronicznej

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 • W ramach Sklepu usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie
 • Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne
 • Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych

- Umowa o świadczeniach usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta w sklepie internetowym plusagdrtv.pl zostaje zawarta w momencie dokonania rejestracji.

- Do dokonania rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym niezbędnych danych przez klienta, zawartych w formularzu rejestracyjnym.

- Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie zamówienia w sklepie internetowym plusagdrtv.pl zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi ( dodanie Produktu do koszyka )

 • Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta w Sklepie Internetowym plusagdrtv.pl jest zawierana na czas nieoznaczony
 • Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia
 • Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z postanowieniami niniejszego regulaminu, który stanowi podstawę zawarcia umowy i zaakceptowaniu go. Jest też równoznaczne z oświadczeniem o dobrowolności przystąpienia do korzystania z usług. Zawarciem umowy Kupujący oświadcza, że podane dane w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich oraz wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną
 • Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

- Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.

- Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuję w takim wypadku z zachowaniem 14 - dniowego okresu wypowiedzenia.

- Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy. - Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 • Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o produktach podane na stronach internetowych plusagdrtv.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego
 • Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego plusagdrtv.pl podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT , cła oraz KGO. Ceny produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które jeżeli występują są wskazywane w trakcie składania zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce KOSZTY DOSTAWY
 • Cena produktu uwidoczniona na stronie sklepu internetowego plusagdrtv.pl jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów po złożeniu przez klienta zamówienia.
 • W celu zawarcia umowy sprzedaży produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową www.plusagdrtv.pl , dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty i informację.
 • Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza - w trakcie składania zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia zamówienia ( imię nazwisko, pełny adres, numer telefonu kontaktowego , produkt, ilość, sposób dostawy, sposób płatności)
 • Złożone zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuję w momencie kliknięcia w formularzu pola „złóż zamówienie”.
 • Zamówienia Kupujący może składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu wyłącznie za pośrednictwem witryny internetowej www.plusagdrtv.pl
 • Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz przyjmuję zamówienie do realizacji - w tym momencie zostaje zawarta umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje poprzez przesłanie klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej ( adres e-mail).
 • W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego ( błędne dane ) w ciągu 48 godzin zostanie ono anulowane.
 • W trakcie składania zamówienia za pomocą interaktywnego formularza - do momentu złożenia zamówienia - Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie sklepu internetowego www.plusagdrtv.pl
 • Na wszystkie zamówione towary sklep www.plusagdrtv.pl wystawia dowód zakupu – fakturę VAT.
 • Kupujący upoważnia sprzedającego do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego oraz przesłanie jej droga elektroniczną na wskazany adres przez siebie w zamówieniu adres e-mail zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 20 grudnia 2012r.

5. PRZEDMIOT TRANSAKCJI

 • Przedmiotem transakcji są towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu www.plusagdrtv.pl opisane na stronie w chwili składania zamówienia, jako 'DOSTĘPNE'.
 • Wszystkie towary są nowe, objęte gwarancją producenta lub importera oraz wolne od wad fabrycznych i prawnych.
 • Sklep www.plusagdrtv.pl dołoży wszelkich starań aby oferta prezentowana w sklepie internetowym była zawsze aktualna.
 • W sytuacji chwilowego braku oferowanych towarów sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą e-mailową.
 • Sklep www.plusagdrtv.pl ma prawo od odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru. Kupujący zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy.

6. DOSTAWA

 • W przypadku zawarcia umowy sprzedaży dostawa produktu zostanie zrealizowana nie później niż 14 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta umowa sprzedaży.
 • Sprzedawca dostarczy produkty zgodnie z wyborem klienta za pośrednictwem przewoźnika wskazanego w trakcie składania zamówienia.
 • Kurierzy maja obowiązek dostarczyć paczkę na Państwa adres ( lokal ) wskazany na liście przewozowym do wagi 30 kg. Jeżeli paczka przekroczy powyższą wagę zostanie dostarczona pod budynek wskazany przy zamówieniu. Zawartość i stan paczki należy sprawdzić w obecności kuriera w momencie dostawy - jest to warunek konieczny przy reklamacjach dotyczących stanu zawartości przesyłki.
 • Jeśli zamówienia dokonano w dniu poprzedzającym dzień wolny do pracy lub w dniu wolnym od pracy, czas wysyłki ulega wydłużeniu o ilość dni wolnych. Jeżeli zamówienia dokonano po godzinie 12:00, czas realizacji wysyłki może ulec wydłużeniu o 24 godziny. W przypadku realizacji zakupów przez systemy ratalne, czas realizacji wysyłki uzależniony jest od zgody banku.
 • Podczas odbioru przesyłki Kupujący zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia czy towar nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Kupujący powinien spisać w obecności kuriera protokół szkody zawierający datę i godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków. Następnie podpisany protokół należy przesłać do sklepu www.plusagdrtv.pl . Brak prawidłowo wypełnionego protokołu uniemożliwia pozytywne rozpatrzenie reklamacji z tytułu uszkodzeń mechanicznych lub braków w przesyłce. Jest to możliwe po podpisaniu listu przewozowego, a w przypadku przesyłki za pobraniem dopiero po uregulowaniu należności. Potwierdzając odbiór przesyłki bez zastrzeżeń, Kupujący uzyskuje prawo własności towaru, oraz przechodzą na niego wszystkie ryzyka związane z posiadaniem, użytkowaniem, utratą i uszkodzeniem towaru.
 • Dostawa dostępna jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 • Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania zamówienia.

7. PŁATNOŚĆ

 • Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności - za pobraniem oraz przelewem bankowym. Dane rachunku bankowego sprzedawcy wskazane są na stronie sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu zamówienia
 • W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej
 • W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności w tym także wymagać przedpłaty w całości albo części.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie zaświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: ul. Młyńska 22, 89-100 Nakło nad Notecią lub adres mailowy.
 • Termin 14-dniowy w którym Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania produktu w przypadku umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia
 • W razie odstąpienia od umowy, umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 • Konsument powinien zwrócić towar nie noszący śladów użytkowania w takim stanie ilościowym i jakościowym, jaki otrzymał od sprzedającego w oryginalnym opakowaniu oraz wszelkimi elementami wyposażenia. Kupujący ponosi również odpowiedzialność za uszkodzenie zwracanego towaru w czasie transportu. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego.
 • Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez kosztów, z wyjątkiem dodatkowych koszów poniesionych przez niego w związku z dostarczeniem towaru w sposób inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru), jak również kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.Podobnie jak w przypadku zwykłego zarządu – przekroczenie powyższych granic nie powoduje, że odstąpienie od umowy jest nieskuteczne.
 • Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych do www.plusagdrtv.pl za pobraniem.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach - świadczenia usług rozpoczętego , za zgodą Konsumenta , przed upływem terminu, o którym mowa powyżej; świadczeń dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 • Każdy zakupiony towar w sklepie www.plusagdrtv.pl jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję producenta. Okres gwarancji jest określony przez producenta i wyszczególniony w warunkach gwarancji.
 • Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 ze zm. )
 • W przypadku gdy odebrany towar jest niezgodny z umową , nie działa lub wada wystąpiła podczas eksploatacji, należy zgłosić reklamację do serwisu producenta lub sprzedawcy. Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych znajduje się na stronie producenta lub w warunkach gwarancji.
 • Reklamacja z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres ul. Młyńska 22, 89-100 Nakło nad Notecią lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@plusagdrtv.pl.
 • Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany adres Klienta lub w inny podany przez Klienta sposób.
 • Sprzedawca w celu rozpatrzenia reklamacji Kupującego dotyczących wymiany lub naprawy towaru może korzystać z opinii autoryzowanych specjalistów lub opinii gwaranta.
 • Sprzedawca informuje, że w przypadku produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
 • Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność produktu z umowa sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz. 1178 ze zm.)

10. RECYKLING

ZGODNIE Z USTAWĄ Z 11 WRZEŚNIA 2015 r. O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688) INFORMUJEMY, ŻE FIRMA „ PLUS” AGD RTV SP. J :

 •  Obowiązana jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

 •   Dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązana jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

 •  Prowadząca jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

 • Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać także w punktach zbierania zużytego sprzętu. Na terenie gminy Nakło nad Notecią znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, Rozwarzyn 40, 89-100 Nakło nad Notecią.

        Listę innych punktów można znaleźć w lokalnych urzędach gminnych lub na stronie: http://www.elektroeko.pl/ 

11. DANE OSOBOWE

 • Administratorem danych osobowych klienta zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest PLUS AGD RTV s.j.
 • Dane osobowe Klienta zbierane poprzez Administratora za pośrednictwem sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej.
 • Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 • Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazujących w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej, skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży wskazane są także każdorazowo na stronie sklepu internetowego.
 • Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep www.plusagdrtv.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie www.plusagdrtv.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).

12. POSTANOWIENA KOŃCOWE

 • Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe umieszczone na stronach sklepu www.plusagdrtv.pl są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Różnice w wyglądzie towarów sprzedawanych w sklepie internetowym www.plusagdrtv.pl wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego (kolor towaru, proporcje ) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru. Zawartość stron internetowych sklepu www.plusagdrtv.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
 • Firma PLUS AGD RTV s.j. informuje, ze informacje dotyczące produktów na stronach www.plusagdrtv.pl są pobrane z danych katalogów producentów
 • Umowy zawierane poprzez sklep internetowy są w języku polskim
 • Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z jego zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę PLUS AGD RTV s.j. danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 ze zm.)
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego. Ustawy o świadczeniu usług stroną elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 ze zm.) Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000r.(Dz. U. Nr 22. poz. 271 ze zm. 0 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 • Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.plusagdrtv.pl przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług droga elektroniczną.
 • Utworzenie konta Klienta wymaga zarejestrowania. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Kupującego tworzone jest indywidualne Konto Klienta. Kupujący w celu rejestracji powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie adresu e-mail, hasła (widocznego od strony kupującego ), imienia i nazwiska lub nazwę firmy i NIP, pełnego adresu zamieszkania oraz numeru kontaktowego.
do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl